Информация за сключен Административен договор

Posted by vasoto 18.10.2021 0 Comment(s)

 

 

Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3966-C01 за изпълнение на проект с наименование "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

 

повече информация